Den Lutherske Bekjennelseskirke (LBK) – 40 år

lbklogo

Den 7. september 1974 ble Lutherska Bekännelsekyrkans stiftelsesdokument undertegnet i Uppsala, Sverige av en gruppe prester og lekfolk som hadde tatt steget ut av Svenska kyrkan fordi den kirken ikke lenger forkynte Guds ord klart og rent. Etter hvert oppstod det flere menigheter i Sverige, og i 1978 ble den første norske menigheten opprettet, Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes. Helt fram til 2009 bestod LBK av svenske og norske menigheter, men den 18. juli det året ble LBK i Norge konstituert som et eget, selvstendig kirkesamfunn. LBK har siden 1993 tilhørt den verdensomspennende lutherske organisasjonen KELK (Den Konfesjonelle Evangelisk-Lutherske Konferanse).

LBK er en bekjennelseskirke. En bekjennelseskirke er en kirke der alle medlemmene med munnen bekjenner sin tro på Jesus Kristus og med livet viser at de vil følge Guds bud og Jesu ord.

En bekjennelseskirke er ikke identisk med den usynlige kirken, de helliges samfunn. Intet ytre kirkesamfunn eller vennesamfunn er identisk med Kirken (med stor K). For i ethvert kirkesamfunn kan det finnes hyklere – dvs. mennesker som har en kristen bekjennelse med munnen uten å ha en kristen tro i hjertet. Men det er heller ikke noe poeng for oss å avgjøre hvem som er en troende eller ikke. Det er det bare Gud som vet. Bare han kan se til hjertet. Det som imidlertid er viktig, er at alle har den samme bekjennelsen både i lære og liv, både i ord og gjerning. I en bekjennelseskirke kan ikke to ulike bekjennelser stå side om side. En kirke som tolererer ulike meninger og lærer om en og samme sak, er ingen bekjennelseskirke. For å konkretisere: Dersom noen hevder at Jesus ikke ble født av en jomfru, mens andre hevder at Jesus ble født av en jomfru, og begge disse to oppfatningene blir tolerert og tillatt forkynt i den samme kirken, er ikke denne kirken en bekjennelseskirke. Den tillater to forskjellige bekjennelser. Og det samme gjelder alle andre lærespørsmål.

Det som er typisk for de skandinaviske folkekirkene er nettopp at de tolererer forskjellige lærer å eksistere. I en folkekirke må takhøyden være stor. Ja, det ses til og med som noe positivt at forskjellige læreoppfatninger blir tolerert. Men dermed er ikke folkekirkene bekjennelseskirker. De har ikke en og samme bekjennelse. De følger ikke Skriftens formaninger om å vise enighet og ikke la det være splittelse (1 Kor 1,10). Formaningene om å vokte seg for falske profeter blir egentlig absurd i en slik kirke. For hvem er de falske profetene, når alle slags lærer og oppfatninger tolereres og tillates å bli forkynt fra prekestolene?

En luthersk bekjennelseskirke er en bekjennelseskirke der alle medlemmene bekjenner seg til den lutherske læren. Det er en kirke som både i skrift og tale bekjenner seg til den lære som vi finner utmeislet i de lutherske bekjennelsesskriftene. Disse skriftene fins samlet i Konkordieboken av 1580. Disse bekjennelsesskriftene fungerer ikke som en autoritet på samme linje som Bibelen. Men vi bekjenner oss til disse skriftene fordi vi har sett at de gir en riktig sammenfatning og utlegning av Guds ord.

Sentralt i den lutherske lære står læren om Skriften alene, nåden alene og troen alene. For Luther og reformatorene var Guds ord den høyeste autoritet, den eneste norm og rettesnor for all lære og alt liv. De hevdet med styrke at et menneskes frelse er av nåde alene og at den tas imot ved troen alene, uten gjerninger. En bekjennelseskirke som vil være luthersk, må framfor alt bekjenne seg til Skriften alene, nåden alene og troen alene. Det betyr blant annet at bibelkritikk ikke kan godtas i en luthersk bekjennelseskirke, heller ikke en synergistisk omvendelsesforkynnelse eller en lære som ikke innebærer at frelsen er 100% Guds verk ved Jesu Kristi gjenløsning.

Av pastor Egil Edvardsen.

(Denne artikkelen er hentet fra Bibelkalender for Den Lutherske Bekjennelseskirke, 2014. Publisert her med forfatterens tillatelse.)

Lucas Cranach – «reformasjonsmaleren»

Cranach, portrettert av Albrecht Dürer
Cranach, portrettert av Albrecht Dürer

Den tyske maleren Lucas Cranach (den eldre) (1472-1553) regnes blant renessansens betydeligste kunstnere. Mesteparten av sitt liv bodde han i Wittenberg, hvor han ble en nær venn av Martin Luther og laget en mengde portretter av ham og familien.

Cranach spilte en betydelig rolle for reformasjonens utbredelse. Fra boktrykkeriet han startet, utkom det i årenes løp mye viktig luthersk litteratur. Han illustrerte Luthers berømte oversettelse av Det nye testamente (1522) med en mengde tresnitt. Enten folk kunne lese eller ikke, ga Cranachs bilder verdifull hjelp til å forstå reformasjonens sentrale spørsmål.

Som hoffmaler hos kurfyrst Fredrik den Vise av Sachsen og hans etterfølgere, portretterte Cranach medlemmene av fyrstefamilien, laget tresnitt

Katharina von Bora, malt ca 1530.
Katharina von Bora, malt ca 1530.

og malerier fra jakt og turneringer, og mynter med fyrstens bilde. Han utsmykket kirker og kapeller, dekorerte rommene i de saksiske slottene, og designet klær for hoffet.

Cranach åpnet i 1523 hjemmet sitt for tolv rømte nonner, blant andre Katharina von Bora, og han var senere delaktig i å få Katharina gift med Luther. Kunstneren og hans kone Barbara var bryllupsvitner og blant de få tilstedeværende ved vielsen i juni 1525. Cranach og Luther sto også fadder for hverandres barn.

Luther fortalte om Cranach: ”Da Lucas Maler den eldre hadde fått sin hustru og bryllupsfesten var overstått, ønsket han alltid å være så mye som mulig i nærheten av sin brud.

”La de små barn komme til meg” (detalj) - henger i Larvik kirke.
”La de små barn komme til meg” (detalj) – henger i Larvik kirke.

En venn sa til ham: «Kjære deg, ikke hold på slik! Før det er gått et halvt år kommer du til å ha fått mer enn nok…”

Cranach var en mann av mange talenter, som han forvaltet godt. I tillegg til all virksomheten i det store kunstnerverkstedet like ved bytorget, hvor 10-12 unge svenner fikk undervisning og hjalp til med arbeidet, eide og drev Cranach Wittenbergs apotek, samt et vertshus i rådhuskjelleren. En tid drev han også bokhandel og vinutsalg. Han ble en av byens rikeste og mest respekterte menn, var i mange år byrådsmedlem og i flere perioder borgermester.

Christian II av Danmark - Norge, malt 1523.
Christian II av Danmark – Norge, malt ca. 1523.

Da den landflyktige kong Christian II av Danmark-Norge kom til Wittenberg i 1523 sammen med sin dronning Elisabeth, bodde de i Cranachs hus. (Den nyankomne Katharina von Bora bodde samme sted, og i gave fra kongeparet fikk hun en ring som senere antagelig ble hennes giftering.) Cranach malte det mest kjente portrettet av Christian II.

Lucas Cranach d.e. døde og ble begravet i byen Weimar. Han ble 81 år gammel.  Ett av hans fem barn ble selv en kjent maler, Lucas Cranach den yngre (1515-1586)

Et særdeles innholdsrikt billedarkiv: http://www.lucascranach.org/digitalarchive.php